RDIS
None

طراحی صکوک وکالت جهت تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

آمار بازدید: 21
آمار دانلود: 14
توضیحات:

اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان‌ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می‌شوند. تأمین مالی این بنگاه‌ها همواره به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به‌حساب می‌آمده است. تابه‌حال تأمین مالی خارجی این بنگاه‌ها عموماً به‌وسیله بانک‌ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها، سبب ایجاد محدودیت‌های جدی در مسیر رشد و توسعه آن‌ها شده است. در سال‌های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده‌اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب‌کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب‌کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده‌ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی محسوب می‌شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه‌های کارآیی جهت تأمین مالی کسب‌کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه‌گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

پیوست‌ها: لینک دانلود