RDIS
None

تاثیر اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر قابلیت مقایسه گزارشگری مالی: شواهد فراتحلیلی

تاریخ انتشار: 13 اسفند 1401
آمار بازدید: 198
آمار دانلود: 51
توضیحات:

تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با این هدف صورت گرفت که از مجرای افزایش قابلیت مقایسه گزارشگری مالی، مشارکت کنندگان بازار را قادر به تصمیم گیری های بهتر اقتصادی سازد و کارایی بازار سرمایه را بهبود بخشد. اما پس از بیش از یک دهه پژوهش در خصوص اثرات اتخاذ این استانداردها، هنوز نتیجه گیری قطعی در خصوص میزان دستیابی به این هدف وجود ندارد و مطالعات تجربی، نتایج متناقضی را گزارش می کنند. به منظور کسب شواهد عینی در خصوص اثرات واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، تحلیلی جامعی از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر قابلیت مقایسه گزارشگری مالی پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 243 مشاهده، با نمونه مستقل 2.544.582 شرکت- سال، نتایج فراتحلیل و فرارگرسیون حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، به طور کلی تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسه گزارشگری مالی داشته است، اما اندازه اثر اتخاذ این استانداردها، به عوامل متعددی مانند شیوه پذیرش اجباری یا داوطلبانه، ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی کشورهای مورد بررسی بستگی دارد.

http://magiran.com/p2593486

پیوست‌ها: لینک دانلود