RDIS
None

مطالعه تطبیقی و کیفی صندوق تثبیت بازار سرمایه و ارائه مدل جایگزین

تاریخ انتشار: 30 خرداد 1402
آمار بازدید: 229
آمار دانلود: 49
توضیحات:

بعد از نوسانات شدید قیمتی در بازار سرمایه در سال 9911 و افزایش فعالیت صندوق تثبیت در بازار سرمایۀ کشور، شائبه هایی در خصوص نحوۀ دخالت و تعارض منافع در فعالیت این صندوق مطرح گردید. در این پژوهش تلاش میشود تا صندوق تثبیت بازار سرمایۀ ایران، از حیث ماهیت، کارکرد، افشا و نوع منابع، در بستر رویکردی تطبیقی با صندوقهای تثبیت بازار در کشورهای چین، آلمان و بنگلادش مطالعه و سپس با مراجعه به آراء و نظرات خبرگان و صاحبنظران بازار سرمایه، آسیب های صندوق تثبیت بازار سرمایۀ کشور شناسایی و وضعیت مطلوب ترسیم شود. یافته های این پژوهش که با روش کیفی و تلفیقی از مطالعۀ تطبیقی و مصاحبۀ عمیق با خبرگان انجام شده است، حکایت از آن دارد که روش بهینه برای سرمایه گذاریهای صندوق تثبیت بازار سرمایه، روش غیرمستقیم و از طریق نهادهای مالی است. بر این مبنا، الگوی پیشنهادی پژوهش با هدف ارائۀ راهکار جایگزین مناسب برای مداخلۀ صندوق در بازار سرمایه به صورت مدل مفهومی ارائه شده است.

http://magiran.com/p2593220

پیوست‌ها: لینک دانلود