RDIS

بولتن مالی اسلامی

در راستای ترویج و گسترش موضوعات مالی اسلامی بولتن های مالی در ۳ عنوان اسلامی جهت بهره برداری نخبگان منتشر می شود. 

بولتن صکوک: در این بوبتن سعی بر آن است تا ساختارهای جدید و نو  که در سایر بازارها در جهان اجرایی شده است، بررسی شود. هدف از انتشار این بولتن آشنایی فعالان بازار و ساسیتگذاران از آخرین تحولات در بازار اوراق مالی اسلامی است. 

بولتن بازار سرمایه اسلامی: در راستای تبیین کارکرد ابزارها، قراردادها و نهادهای مالی که در کمیته فقهی سازمان بورس طرح می شوند، این بولتن منتشر می شود. در این بولتن موضوع ابتدا ابعاد مختلف موضوع ارزیابی می شود و سپس به بررسی فقهی آن می پردازیم.

گزارش آماری صکوک: در راستای توسعه بازار اوراق مالی اسلامی و آشنایی فعالان و سیاست گذاران از روندهای موجود در بازار اوراق مالی اسلامی، این گزارش به صورت ماهانه منتشر می شود. در این گزارش به ابعاد مختلف آماری در بازار اوراق مالی اسلامی پرداخته می شود.