RDIS

کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک

از سال 1394 و همزمان با تدوین اولین نقشه استراتژی سازمان، این مرکز در قالب کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک با بهره‌گیری از خدمات مشاوران خبره در این حوزه نسبت به تدوین نقشه استراتژیک، تعریف و گردآوری شاخص‌ها و برنامه‌های سالانه در راستای اهداف و استراتژی‌های سازمان و انجام پایش‌های منظم ادواری (ماهانه و فصلی) اقدام نموده است.
تهیه و تدوین گزارش‌های ادواری و موردی سازمان برای ارائه به نهادهای بالادستی مرتبط با برنامه‌ها و عملکرد سازمان از دیگر مواردیست است که از سال 1395 تاکنون با همکاری این کمیته توسط مرکز تهیه و ارائه می‌شوند.