RDIS

معرفی کمیته شاخص

بر اساس "مقررات اجرایی نحوه تغییر در شاخص‌‌های بورس و یا تعریف شاخص‌‌های جدید" مصوب مورخ 30/02/1387 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، کمیته شاخص توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تصمیم‌‌گیری در مورد نحوه تغییر در شاخص‌‌های بورس و یا تعریف شاخص‌‌های جدید تشکیل شده است. پژوهشگران