RDIS

کمیته تخصصی فقهی

کمیته تخصصی فقهی، به منظور بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی كشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم در این خصوص، بر اساس "دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی" مصوب مورخ 23/02/1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن به عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره سازمان تشکیل شده و فعالیت می‌کند. اعضای کمیته تخصصی فقهی را پنج نفر فقیه (مجتهد متجزی) صاحبنظر در مسائل بازار سرمایه به تصویب هیئت مدیره سازمان، یک نفر متخصص مالی، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه با تعیین رئیس سازمان تشکیل می‌دهند. کمیته زیرنظر سازمان فعالیت می‌كند و دبیرخانه آن در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان تشكیل می‌شود. در دستورالعمل مذکور، وظایف و اختیاراتی به شرح زیر برای کمیته تخصصی فقهی پیش‌بینی شده است:
1. ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی؛
2. بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه‌حل‌های مناسب؛
3. ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به‌منظور اطمینان از حسن اجرای آن¬ها؛
4. طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه كشور و پیشنهاد آن به هیئت‌مدیره سازمان؛
5. همكاری با كمیته‌ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی؛
6. همكاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی؛
7. همكاری در برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی إسلامی؛
8. بررسی ابعاد فقهی مسائل بازار سرمایه؛
9. انجام سایر موارد ارجاعی سازمان در راستای مأموریت كمیته.
 کمیته تخصصی فقهی